1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees deze lidmaatschapsovereenkomst aandachtig alvorens u in te schrijven.
Door lid te worden geeft u aan kennis te hebben genomen van deze lidmaatschapsovereenkomst en hier onvoorwaardelijk akkoord mee te gaan. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u geen lid te worden. Met vragen kan u terecht op info@witehistory.be.
Ter titel van eenvoud en leesgemak zijn deze voorwaarden geschreven vanuit het mannelijke standpunt, zonder discriminerend te willen zijn. Het spreekt voor zich dat deze tekst geldt voor zowel vrouwen als mannen, meisjes als jongens. Het wedstrijdreglement is geschreven vanuit het vrouwelijke standpunt.

2. DEFINITIE LIDMAATSCHAPSPVEREENKOMST

De lidmaatschapovereenkomst van writehi(s)story beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten die u worden aangeboden door writehi(s)story op de site www.writehistory.be .
Writehi(s)story behoudt het recht voor om deze Lidmaatschapsovereenkomst te wijzigen door ze te vervangen door een nieuwe versie op de website. Deze overeenkomst beschrijft kort de doelstellingen van het lidmaatschap, waarvan niet kan afgeweken worden tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van writehi(s)story .

3. AUTEURSRECHT

Teksten, afbeeldingen, tekeningen, vormgeving, scripts, programma’s en andere zaken op de website van writehi(s)story zijn beschermd door het auteursrecht en door de bestaande wetgeving op intellectuele eigendom.
De gepubliceerde werken op de website: Al wie publiceert op internet heeft steeds auteursrecht op zijn eigen verhalen/gedichten/boeken. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren. Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken of het vertalen van het werk of het exclusieve recht om toestemming te geven tot het verhuren of het uitlenen van het werk. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het werk volgens ongeacht welk procédé aan het publiek mede te delen.

4.VOORWAARDEN VAN LIDMAATSCHAP

Writehi(s)story is in principe toegankelijk voor alle personen van alle leeftijden die toegang hebben tot het internet en die zich geroepen voelen om online te schrijven en/of te lezen. Onze leden dienen hier ten alle tijde rekening mee te houden bij de publicatie van geschreven materiaal. Writehi(s)story houdt zich het recht voor om naar eigen oordeel of via informatie verkregen van andere leden werken van de website te bannen en/of leden te schorsen indien daar een grondige reden toe is.

Voorbeelden van grondige reden kunnen zijn, maar beperken zich niet noodzakelijk tot:
- Het propageren van haat, geweld of onverdraagzaamheid via gepubliceerde werken.
- Het gebruik van discriminerende taal
- Werken die expliciet seksueel georiënteerd zijn
- Plagiaat (het publiceren van andermans werk) is strafbaar: wanneer er zelfs nog maar een sterk vermoeden van plagiaat bestaat, kan dit aanleiding geven tot schorsing
- Werken die inhoud bevatten die volgens de wet niet gepubliceerd mag worden

Bovenvermelde redenen zijn van toepassing op alle werken gepubliceerd op de website. Een verhaal kan een vormen van geweld, seks of discriminatie bevatten, maar deze dienen zich binnen de context van een verhaal te bevinden zonder dat de tekst als doel heeft deze vormen te propageren.

Bij schorsing worden geen lidgelden terugbetaald.

Wij verwachten van onze leden dat ze zich in alle opzichten opstellen en gedragen zoals dit van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

5. LIDMAATSCHAP EN ABONNEMENTSVORMEN

Een lezersabonnement is geldig voor alle taalgebieden op de website. Een dichters- of schrijversabonnement is geldig voor één taalgebied. Indien u wil schrijven in meer dan één taal, dient u zich afzonderlijk in te schrijven en abonnementsgeld te betalen voor elk taalgebied. Dit teneinde de kwaliteit van de teksten te vrijwaren. U wordt naar uw taalgebied gevraagd bij het aanmaken van uw profiel.
Een bezoeker kan een gebruiker aanmaken op de site. Het is de bedoeling dat men genoeg informatie op de website kan terugvinden om te kunnen besluiten of men al dan niet lid wenst te worden. Indien men lid wil wordt, maakt men een gratis account aan die twee maanden actief blijft. Tijdens deze maand kan men publiceren. Indien geen abonnementsgeld wordt betaald, wordt de account en alle eraan verbonden informatie verwijderd. Van zodra het abonnementsgeld op rekening van writehi(s)story wordt gestort, wordt het gekozen profiel (dichter of schrijver) actief voor de duurtijd van één jaar (365 dagen). Ten laatste één maand vóór de afloop van dit jaar zal aan het lid gevraagd worden of hij zijn lidmaatschap wil verlengen met één jaar. Hij krijgt daartoe één maand de tijd na het verlopen van het eerste jaar lidmaatschap. Indien het lid niet betaalt, zal de account en alle eraan gerelateerde informatie verwijderd worden. writehi(s)story behoudt het recht om deze profielen en de bijdragen te wijzigen indien nodig.

6. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD

Writehi(s)story biedt een platform aan waarop schrijvers en lezers werken kunnen plaatsen en lezen en elkaar kunnen beoordelen. Wij staan echter niet garant voor de inhoud van de gepubliceerde werken, noch voor de gepubliceerde feedback. Leden worden erop gewezen hiermee rekening te houden bij het publiceren van werken of feedback.
De teksten, verhalen, gedichten, romans en schrijfsels van éénder welke aard blijven volledige eigendom van de auteurs, die de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun gepubliceerde werken. Writehi(s)story kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade aan derden die beschouwd wordt als een gevolg van de inhoud van de website. Wij streven naar een “zuivere” site, vrij van grondige redenen van ergernis zoals vermeld in punt 4, maar kunnen op geen enkel tijdstip garanderen aan bezoekers dat deze regels te allen tijde worden gerespecteerd. Wij zullen erover waken dat deze gerespecteerd worden en verzoeken onze leden om hetzelfde te doen.

7. MANUSCRIPTEN KOPEN EN VERKOPEN

Een schrijver kan een elektronische versie van zijn boek of manuscript te koop aanbieden. Dit gebeurt door een gedeelte ervan te publiceren en de lezers de optie te geven het werk aan te kopen. Alle elektronische werken worden verkocht voor een vaste prijs per exemplaar, vastgesteld door de auteur. Kopers betalen rechtstreeks aan de auteurs binnen de termijn van één maand na aankoop.
Manuscripten die aangekocht worden via writehi(s)story leveren rechtstreeks punten op voor het boek en de auteur, waarmee automatisch deelgenomen wordt aan de jaarlijkse literatuurprijzen. Meer informatie hierover kan gevonden worden in het wedstrijdreglement.
Schrijvers van boeken en gedichtenbundels of verhalenbundels gaan hiermee uitdrukkelijk akkoord bij de activatie van het lidmaatschap.

8. GEGEVENSCONTROLE

Writehi(s)story kan zich niet toeleggen op het controleren van de gebruikersgegevens zoals die door leden worden opgegeven bij het aanmaken van een lidmaatschap. Writehi(s)story kan niet aansprakelijk gesteld worden voor leden die verkeerde gebruikersgegevens opgeven.

9.ONTHEFFING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Writehi(s)story komt niet tussen in de transacties tussen lezers en auteurs. Dit houdt onder andere in dat u writehi(s)story ontheft van enige verantwoordelijkheid in het geval van rechtsgeding tussen leden voor om het even welke klacht of om het even welke schade die een gevolg is van een klacht.

10. FACTURATIE

Door lid te worden in om het even welk profiel, gaat u ermee akkoord om alle facturen van writehi(s)story te ontvangen in electronische vorm. Indien u een factuur op papier wenst, kan deze aangevraagd worden bij betalen@writehistory.be

11. PRIVACYREGELS

Onder “registratiegegevens” wordt verstaan: alle informatie (naam, adres, telefoon, e-mail,...) die u aan writehi(s)story of aan andere gebruikers verschaft bij de inschrijving, bij publicatie van werken of teksten op de website. U alleen bent verantwoordelijk voor uw registratiegegevens. U geeft writehi(s)story de toelating om deze registratiegegevens enkel te gebruiken voor de goede gang van registratie en voor de goede gang van het beheer van bestanden op de website. Uw registratiegegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. U hebt steeds inzicht in uw gegevens en het recht deze te wijzigen indien nodig. De behandeling van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

12.SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN – DESACTIVATIE - SCHORSING

U gaat ermee akkoord dat writehi(s)story leden kan desactiveren of schorsen indien deze zich niet houden aan de geldende afspraken zoals beschreven in deze voorwaarden.

13.GEEN GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID

Writehi(s)story en haar leveranciers leveren de website en alle diensten zoals u ze aantreft zonder enige garanties. Wij zetten ons volledig in om technische fouten, onderbrekingen, onbeschikbaarheid van diensten en gegevens vrij van virussen aan te bieden, maar kunnen dit niet garanderen. Writehi(s)story kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade berokkend aan leden of bezoekers of derden als gevolg van het gebruik van de website.

14.BESCHERMING

U verbindt zich ertoe writehi(s)story schadeloos te stellen en te beschermen tegen om het even welke aanspraak of vordering, die uitgaat van om het even welke derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze overeenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op eender welke wet of op de rechten van een derde.

15.NALEVING VAN DE WET

U bent verplicht alle toepasselijke nationale, Europese (EU) en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze diensten en uw activiteiten inzake het auteursrecht

16.ONAFHANKELIJKHEID

writehi(s)story en haar gebruikers zijn onafhankelijk. Deze overeenkomst brengt geen enkele vorm van vennootschap of een relatie van werknemer tot werkgever tot stand.

17.MEDEDELINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald dient elke officiële mededeling bestemd voor writehi(s)story via de post verstuurd te worden naar writehi(s)story, AMW POWER BVBA, Kapelseweg 80, 2811 HOMBEEK. Officiële mededelingen zullen naar het e-mailadres worden gestuurd dat u aan writehi(s)story hebt gegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. Een mededeling wordt geacht te zijn gedaan 24 uur na het versturen van het e-mailbericht, tenzij wij de melding krijgen dat het e-mailadres ongeldig is. Wij mogen u ook mededelingen bezorgen per aangetekend schrijven (portvrij en met bewijs van ontvangst) op het adres dat u aan writehi(s)story hebt gegeven tijdens de inschrijving. In dit geval wordt de mededeling geacht te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.

18. WEDSTRIJDEN

Writehi(s)story organiseert jaarlijks wedstrijden voor schrijvers, dichters en lezers. Writehi(s)story zet zich in voor ontluikend talent en zal het mogelijke doen om schrijvers en lezers zoveel mogelijk te stimuleren in hun creativiteit, maar behoudt het recht om deze wedstrijden stop te zetten of te wijzigen voor om het even welke reden.

19. SLOTBEPALINGEN

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.
De diensten genoemd in deze overeenkomst worden geleverd door AMW POWER BVBA
Indien een bepaling in deze overeenkomst geacht wordt ongeldig of niet uitvoerbaar te zijn, dan wordt die bepaling doorgehaald maar zijn de overige bepalingen gewoon uitvoerbaar.
Deze lidmaatschapsovereenkomst bevat de totaliteit van de overeenkomsten tussen writehi(s)story en haar leden.
Wij staan niet in voor de ononderbroken en veilige toegang tot onze diensten. De werking van onze site kan worden verstoord door talrijke factoren waarover wij geen controle hebben.

20. WAARDEN

TALENT en PASSIE
Schrijftalent en leespassie staan bij writehi(s)story centraal.
Een schrijver schrijft geschiedenis (write history)
Een lezer schrijft het verhaal van de schrijver ( write his story) door hem te sturen en te beoordelen of via interactieve verhalen
Wij moedigen schrijverstalent aan en zoeken lezers die gepassioneerd zijn en eerlijk over talent willen oordelen

KWALITEIT en SERVICE
Wij willen een kwaliteitsforum aanbieden dat er is voor ernstige leden.
Als lid sta je bij ons centraal en zetten we alles in het werk om met uw schrijf- of leesbehoeften rekening te houden.
Wij streven de hoogste vorm van klanttevredenheid na door voortdurende verbetering/aanpassing van de website en/of onze werkwijze om te voldoen aan uw noden en behoeften als lezer of als auteur .